i-386 사랑아(여)

i-386 사랑아(남)

i-465 소방관(공용)

i-464 경찰관(공용)

i-413 까마귀(공용)

i-412 제비(공용)

i-411 나비(공용)

i-410 여우(공용)

i-409 곰(공용)

i-352 소년2(남)

i-351 소년1(남)

i-299 양(공용)

i-298 말(공용)

i-297 소(공용)

i-296 닭(공용)

i-295 고양이(공용)